Jedną z lepszych form krótkoterminowego finansowania przedsiębiorców wpływającą na poprawę płynności finansowej firmy jest faktoring. Jest on formą finansowania sprzedaży, która uwalnia środki finansowe zamrożone w wystawionych fakturach za sprzedaż towarów lub wykonane usługi z odroczonymi terminami płatności. Jednakże lista korzyści wynikających z faktoringu jest znacznie dłuższa. Czym zatem jest faktoring i jak działa?

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, która polega na wykupieniu przez bank lub firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności należnych z tytułu wystawionych faktur za wykonane usługi, lub sprzedaż towarów.

Inaczej ujmując w usłudze faktoringu, czyli finansowania sprzedaży bank lub firma faktoringowa określona mianem faktora wypłaca przedsiębiorcy należności z wystawionych faktur o odroczonym terminie płatności. Przed upływem wymagalnego terminu zapłaty. Jest zatem formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich w postaci faktur z odroczonym terminem płatności.

Jednakże faktoring nie ogranicza się tylko do usługi, jaką jest finansowanie sprzedaży. Jest bowiem świadczeniem kompleksowym obejmującym również szereg innych usług dodatkowych.

Faktoring- korzystne usługi dodatkowe

Do najistotniejszych usług dodatkowych związanych z faktoringiem należy przede wszystkim możliwość prowadzenia przez faktora, czyli firmę faktoringową kont rozliczeniowych odbiorców faktur. Monitorowanie płatności oraz ich egzekwowanie, a także opcja przejęcia przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktury.

Zasady działania faktoringu

W umowie faktoringu firma będąca klientem banku lub firmy faktoringowej i określana mianem faktoranta wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Oryginał faktury otrzymuje kontrahent, natomiast kopię przekazuje się do faktora, czyli firmy faktoringowej. Z kolei faktor po otrzymaniu kopii dokumentu sprzedaży wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości do 90% wartości faktury.

W umowie faktoringu biorą udział 3 podmioty:

  •  faktorant,
  •  faktor
  •  oraz dłużnik faktoringowy.

Faktorantem jest przedsiębiorca, uprawniony do otrzymywania środków pieniężnych należnych z tytułu wystawionych faktur. I przekazanych w formie kopii do faktora, czyli firmy faktoringowej, która na podstawie umowy wykupiła nieprzeterminowane wierzytelności faktoranta. Dłużnikiem faktoringowym jest natomiast kontrahent faktoranta. Nie jest on oficjalną stroną umowy faktoringu, jednakże ma prawo do otrzymania informacji o zawarciu umowy. Zwłaszcza że po zawarciu umowy faktoringu dla kontrahenta zmienia się odbiorca należności. Wyjątkiem jest faktoring cichy, w którym ma miejsce tzw. cicha cesja wierzytelności, o której kontrahent nie jest informowany.

Podstawowe rodzaje faktoringu

Usługa faktoringu ma wiele wariantów. Podstawowy podział obejmuje trzy formy:

Faktoring pełny jest rodzajem finansowania, w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. W praktyce oznacza to, że w razie niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki w określonym umową terminie.

Faktoring niepełny, czyli z regresem dotyczy wykupu faktur, ale bez przejęcia odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahentów. W przypadku tego rodzaju faktoringu w razie braku płatności ze strony odbiorcy faktury przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki. W terminie określonym umową faktoringową.

Faktoring mieszany z kolei stanowi formę połączenia faktoringu pełnego z niepełnym. W tego rodzaju faktoringu strony umowy określają wysokość kwoty, do której faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahenta. Natomiast po przekroczeniu limitu zawartego w umowie ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje faktorant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here